Algemene voorwaarden (AV)

Contractuele partner is het bedrijf campofactum, vertegenwoordigd door de eigenaar Peter Völker, hierna campofactum genoemd.

1. toepassingsgebied
De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten (elektronisch, telefonisch, per brief of e-mail) bij campofactum worden ingediend, zoals gedefinieerd in §13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (hierna te noemen “klant”) en worden door de klant bij elke bestelling erkend. Bestellingen per fax zijn ook mogelijk, maar moeten worden vermeden vanwege de slechte grafische kwaliteit. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV worden geen onderdeel van het contract. De verwijzing naar de algemene voorwaarden van de klant in het formulier wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. prijzen
De prijzen die ten tijde van de bestelling op internet staan vermeld, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. inclusief de toepasselijke wettelijke btw en andere prijscomponenten. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht aan te brengen binnen de grenzen van wat redelijk is.

3 Sluiting van het contract
De presentatie van het productassortiment van campofactum op internet is geen aanbod in de zin van §§ 145 ff. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant een bindend koopaanbod aan campofactum. campofactum heeft het recht om de bestelling te accepteren door de goederen te leveren of door de levering te melden via een e-mailbevestiging van de bestelling binnen een periode van zeven dagen na ontvangst van de bestelling. Acceptatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen, in het bijzonder afhankelijk van de juiste en tijdige levering door de leveranciers van campofactum. Dit geldt alleen in het geval dat Campofactum niet verantwoordelijk is voor de niet-levering. Campofactum zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen indien de goederen niet beschikbaar zijn en zal de reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Een ontvangstbevestiging die automatisch wordt gegenereerd en onmiddellijk na ontvangst van de bestelling van de klant door het systeem wordt verzonden, vormt geen bindende aanvaarding van het aanbod door campofactum. In het kader van het bestelproces ligt het risico van een onverantwoordelijke, onjuiste verzending bij de klant. De verkoop van goederen aangeboden door campofactum vindt alleen plaats in gebruikelijke hoeveelheden.

4. levering
De bestelde goederen worden door campofactum zo snel mogelijk aan de klant geleverd binnen het kader van de beschikbaarheid van het artikel. Campofactum behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen indien niet alle bestelde goederen voorradig zijn. De kosten van deelleveringen worden gedragen door campofactum. De klant heeft geen wettelijke aanspraak op gedeeltelijke leveringen.

5. herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:
Campofactum, Peter Völker, Wickerer Weg 26, 65719 Hofheim am Taunus als geregistreerde klant via je klantenaccount of als gast via het contactformulier op de pagina https://airheadtoilet.de/retouren om een retourzending in te dienen.
U kunt ons ook telefonisch op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren via 06192-962818-70 of per e-mail naar info@airheadtoilet.de of door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post). U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website. Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van herroeping:

Als u dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de voordelige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten
– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument,
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd,
– voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen,
– voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,
– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd,
– voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
We zijn niet wettelijk verplicht om elektrische of elektronische apparatuur gratis terug te nemen.
Einde van de annuleringsvoorwaarden

6. betaling
Elke klant kan betalen met vooruitbetaling, PayPal, creditcard (MasterCard/Visa) of contant bij afhalen.

7. eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van campofactum totdat volledige betaling is ontvangen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot verwerkte artikelen en, in het geval van doorverkoop, tot de koopprijsvordering (verlengd eigendomsvoorbehoud).

8. garantie
De garantieperiode is 24 maanden. Als een fabrikant een langere productgarantie verleent, kan de klant natuurlijk zijn gerechtvaardigde claims onder deze garantie tegen de fabrikant doen gelden, zelfs na het verstrijken van de garantie van de verkoper. De garantieclaims van de klant zijn in eerste instantie beperkt tot het recht op rectificatie of vervangende levering. Als de rectificatie of vervangende levering mislukt, heeft de klant het recht om de vergoeding te verminderen of het contract op te zeggen. Het herstellen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na de tweede mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het gebrek of de andere omstandigheden in het bijzonder anders aangeven. In geval van verkeerde bediening en verkeerd gebruik van de goederen, draagt de klant de kosten van de technische controle van de goederen die door hem wordt geregeld of van de rechtzetting of de herstelling die op zijn verzoek wordt uitgevoerd. Zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen twee weken na overhandiging van de goederen per post, brief of telefoon aan campofactum te worden gemeld.

9 Beperking van aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van het assortiment kan campofactum helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de fabrikantenspecificaties, productbeschrijvingen en prijsopgaven evenals mogelijke drukfouten, technische wijzigingen en de continue beschikbaarheid van alle goederen. Campofactum sluit aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, voor zover deze geen betrekking heeft op wezenlijke contractuele verplichtingen, schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid of garanties of aanspraken volgens de productaansprakelijkheidswetgeving worden aangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door plaatsvervangers van campofactum. De aangeboden messen en bijlen kunnen wapens zijn in de zin van de wapenwet. Met de aankoop wordt de verantwoordelijkheid voor het dragen van deze items overgedragen aan de klant.

10. gegevensbescherming
De gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen en, indien nodig, doorgegeven aan gelieerde bedrijven in het kader van de orderverwerking. Deze verwijzing geschiedt overeenkomstig de bepalingen van § 33 para. 1 Federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG). Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de opslag van zijn gegevens. Hij heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien en, indien nodig, te laten wijzigen of verwijderen. Voor verzoeken tot wijziging of verwijdering is campofactum beschikbaar voor de klant op info@campofactum.de.
Om onze website optimaal voor u in te richten en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken we cookies. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Verantwoordelijk:
De voor de verwerking verantwoordelijke is de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking ten opzichte van de betrokkenen. Dit is voor deze website en voor campofactum in het algemeen:
Peter Völker, Wickerer Weg 26, 65719 Hofheim, Duitsland

11 Bevoegdheid, toepasselijk recht, arbitrage, regels inzake ineffectiviteit
Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Hofheim am Taunus is overeengekomen als de plaats van jurisdictie. campofactum is wettelijk noch vrijwillig verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken volgens de Wet alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (VSBG). Campofactum verklaart zich ook niet bereid of afwijzend om aan een dergelijke procedure deel te nemen als de klant om een dergelijke procedure vraagt, deze wil laten uitvoeren of deze op een andere manier initieert. Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
De geheel of gedeeltelijk ondoeltreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economisch succes dat van de ondoeltreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.